Informacje dla Akcjonariuszy

 

W dniu 6 sierpnia 2019 r., właściwy sąd rejestrowy dokonał wpisu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w wyniku czego, stosownie do art. 552 Kodeksu Spółek Handlowych, nastąpiło przekształcenie spółki dotychczas działającej pod firmą „F1 Pharma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w spółkę spółką akcyjną działającą pod firmą „F1 Pharma Spółka Akcyjna”. Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację działalności prowadzonej przez Spółkę przekształcaną.

 

Aktualne dane Spółki:

Firma: F1 Pharma Spółka Akcyjna;

Adres: ul. Profesora Michała Bobrzyńskiego 14, 30 – 348 Kraków;

NIP: 676-243-08-60;

REGON: 121379862;

KRS: 0000797961;

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 1 669 800 PLN

 

Walne zgromadzenia
Dematerializacja akcji