Informacje dla Akcjonariuszy

 

W dniu 6 sierpnia 2019 r., właściwy sąd rejestrowy dokonał wpisu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w wyniku czego, stosownie do art. 552 Kodeksu Spółek Handlowych, nastąpiło przekształcenie spółki dotychczas działającej pod firmą „F1 Pharma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w spółkę spółką akcyjną działającą pod firmą „F1 Pharma Spółka Akcyjna”. Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację działalności prowadzonej przez Spółkę przekształcaną.

 

Walne zgromadzenia

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI F1 PHARMA S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

 

Zarząd spółki pod firmą F1 PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Profesora Michała Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000797961, posiadającej NIP: 6762430860, REGON: 121379862 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 czerwca 2023 r. na godz. 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Profesora Michała Bobrzyńskiego 14.

Porządek obrad
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki będzie się przedstawiał następująco:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3.    Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
4.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
i jego zdolności do podejmowania uchwał.    
5.    Przyjęcie porządku obrad.    
6.    Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.
11.    Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.    
12.    Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
14.    Wolne wnioski.    
15.    Zamknięcie Zgromadzenia.    

Zarząd informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.

 

W imieniu Zarządu Spółki:


__________________________
Mirosław Strózik
Prezes Zarządu

 

 

 

 

 

Dematerializacja akcji
Wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 9 października 2020 r.
Wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 26 października 2020 r.
Wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 10 listopada 2020 r.
Wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 26 listopada 2020 r.
Wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 11 grudnia 2020 r.