Zamówienia publiczne

Firma F1 Pharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie realizuje w latach 2018-2021 projekt pt: „Opracowanie nowatorskich form leków doustnych dedykowanych dla dzieci oraz osób starszych mających trudności z przełykaniem”.  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolska na lata 2014–2020.

Oś priorytetowa:
Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie:
1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach

Poddziałanie:

1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.  

 

Wszystkie ogłoszenia dotyczące zamówień materiałów i usług objęte zasadą konkurencyjności umieszczane są na stronie: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Obecnie nie publikujemy żadnych ogłoszeń