Fundusze Europejskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

 

Firma F1 Pharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie realizuje w latach 2018-2021 projekt pt: „Opracowanie nowatorskich form leków doustnych dedykowanych dla dzieci oraz osób starszych mających trudności z przełykaniem”.  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolska na lata 2014–2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.  

Cel i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych służących opracowaniu nowatorskich formulacji wybranych leków, będących odpowiedzią na potrzeby pacjentów doświadczających trudności z przełykaniem, w tym dzieci i osób starszych. W trakcie projektu prowadzone będą prace zmierzające do opracowania składu recepturowego i  technologii wytwarzania rozwijanych  produktów leczniczych oraz opracowania i walidacji metod analitycznych wykorzystywanych do kontroli parametrów jakościowych tych produktów. Wytworzone  w warunkach GMP serie pilotażowe każdego produktu zostaną poddane badaniom stabilności w opakowaniu bezpośrednim w celu potwierdzenia jakości produktu w zadeklarowanym okresie trwałości. Opracowana zostanie dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej.

Wartość projektu: 3 710 138.28 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 731 995.92


Program SZYBKA ŚCIEŻKA dla MŚP, małe projekty

Firma F1 Pharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie realizuje w latach 2017-2018 projekt pt: „Opracowanie nowatorskich form leków mukolitycznych, dogodnych do przyjmowania przez dzieci, osoby w podeszłym wieku i cierpiących na zwężenie przełyku”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 3/1.1.1/2017 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2017 r. (Konkurs 3/1.1.1/2017)

Cel i planowane efekty projektu:

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac B+R mających na celu opracowanie dwóch znacząco ulepszonych produktów leczniczych zawierających substancję czynną o działaniu mukolitycznym stosowaną w leczeniu chorób sezonowych oraz choroby genetycznej – mukowiscydozy. Powstałe produkty wyróżniać będzie nowoczesna forma aplikacyjna.

Wartość projektu: 1 470 445.00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 099 101.00 zł


II Edycja Programu INNOTECH

Firma F1 Pharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w konsorcjum z Instytutem Farmaceutycznym z Warszawy oraz Jagiellońskim Centrum Innowacji z Krakowa realizuje w latach 2013-2018 projekt pt: „Synteza i nowa technologia produkcji leku zawierającego inhibitor 5-a reduktazy”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2011-2013, Program Innotech, scieżka In-Tech, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wspierający rozwój innowacji technologicznych w gospodarce.

Cel i planowane efekty projektu:

Pierwszym celem realizowanego projektu jest opracowanie syntezy substancji będącej jedną z nowych pochodnych w grupie inhibitorów 5-α-reduktazy, substancji czynnej stosowanej w leczeniu przerostu gruczołu krokowego. Drugi cel projektu to opracowanie innowacyjnej, suchej formy leku- najkorzystniej kapsułki twardej lub tabletki powlekanej. Osiągnięcie celu wymaga pokonania trudności wynikającej z nierozpuszczania się substancji w wodzie. Znalezienie rozwiązania przyczyni się do wzrostu konkurencyjności jednostek badawczo-rozwojowych zaangażowanych w projekt i będzie ważnym atrybutem atrakcyjności rynkowej rozwiązania.

Wartość projektu: 5 892 550,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 5 586 190.00 zł


Wiedza, Praktyka, Kadry – klucz do sukcesu w biznesie

F1 Pharma aktywnie przyczynia się do wzrostu kompetencji kadr uczelnianych w działalności komercyjnej poprzez realizacja projektu wspartego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego w ramach działania „Wiedza, Praktyka, Kadry-klucz do sukcesu w biznesie”. Projekt był realizowany w terminie od stycznia do czerwca 2013 roku.


Inicjowanie działalności innowacyjnej

F1 Pharma sp. z o.o. dysponuje kapitałem zalążkowym wniesionym przez JCI Venture Sp. z o.o. pozyskanym ze środków Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 

JCI Venture Sp. z o.o. jest funduszem inwestującym w projekty z obszaru life science w pierwszej fazie ich rozwoju.