Kolejne dofinansowanie pozyskane przez F1 Pharma

F1 Pharma zdobywa grant na realizację projektu z funduszy regionalnych 

Otrzymaliśmy informacje o pozytywnej rekomendacji Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości dla wniosku o dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego pt: „Opracowanie nowatorskich form leków doustnych dedykowanych dla dzieci oraz osób starszych mających trudności z przełykaniem”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolska na lata 2014–2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.  

Celem projektu będzie przeprowadzenie prac B+R służących opracowaniu nowatorskich formulacji wybranych leków, będących odpowiedzią na potrzeby pacjentów doświadczających trudności z przełykaniem, w tym dzieci i osób starszych. W trakcie projektu prowadzone będą prace zmierzające do opracowania składu recepturowego i  technologii wytwarzania rozwijanych  produktów leczniczych oraz opracowania i walidacji metod analitycznych wykorzystywanych do kontroli parametrów jakościowych tych produktów. Wytworzone  w warunkach GMP serie pilotażowe każdego produktu zostaną poddane badaniom stabilności w opakowaniu bezpośrednim w celu potwierdzenia jakości produktu w zadeklarowanym okresie trwałości. Opracowana zostanie dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej.

Wartość projektu: 3 710 138.28 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 731 995.92 zł